Fisk I Klarälven?


Fisk I Klarälven
Klarälven inom Munkfors kommun, västra Sundtjärn – Harr (Vanlig), Gädda (Vanlig), Abborre (Vanlig), Lake (Normalt), Öring – inplant. V Sundtjärn (Normalt), Id (Lite), Ål (Lite), Asp (Lite), Mört (Lite), Nors (Lite), Flodkräfta (Sällsynt), Färna (Sällsynt), Faren (Sällsynt), Bäckröding (Sällsynt), Lax (Sällsynt), Braxen (Sällsynt), Röding (Sällsynt), Regnbåge (Sällsynt), Gös (Sällsynt), Björkna (Sällsynt) Fiske och fiskarter Inom fiskevårdsområdet finns lax (mycket sparsamt) öring, harr, abborre, gädda, ål, lake och vitfisk, samt kräftor (sparsamt) i Klarälven.

Rekordfiska r Varje år fångas öring på över 3 kg, abborre på över 1 kg, gädda på över 5 kg samt vitfisk på över 2 kg. Fiskemetoder Öring, harr och bäcköring fångas helst på fluga, spinnare eller mask. Fiskesäsong Fisket är bäst mellan 15 maj – 15 september för alla förekommande fiskarter, undantaget lake som fångas under leken i december.

Fiskekort Fiskevårdsområdesföreningen erbjuder fiskekort enligt nedan: Dagkort: 30 kr Veckokort: 75 kr Årskort: 150 kr Kräftfiske i Klarälven: veckokort + 50 kr Barn upp till 15 år fiskar gratis. Båtar och båtuthyrning Kanoter finns att hyra vid Storängens Camping, Ransäter.

 1. Sjösättningsramper, av naturkaraktär, för trailerbåt finns dels norr om stora fallet i Klarälven vid tennisbanan och dels söder om Gamla Bruket, Martinverket.
 2. Fiskeservice Karta över Munkfors fiskevårdsområde erhålls vid köp av fiskekort.
 3. Artan kan även erhållas via internet på http://www.visitmunkfors.se samt på http://www.lansstyrelsen.se/varmland,

Övrig service och aktiviteter i närområdet Munkfors ligger mycket naturskönt mitt i Värmland och det finns därför möjlighet till många naturupplevelser. Det finns bland annat : många olika vandringsleder svamp och bärplockning många kuturella upplevelser såsom Det gamla Bruket, Fridolf Rhudin museet samt Ransäters Hembyggdsgård och Erlandergården.

 1. Information kan erhållas via Munkfors-Ransäter Turistbyrå Tel: 0563-54 10 81 eller http://www.visitmunkfors.se I Munkfors centrum finns välsorterade matvarubutiker och ett flertal restauranger.
 2. Logi erbjuds av Munkfors Förenings – och Konferenscenter.
 3. I Munkfors finns även vårdcentral och Folktandvård.

Län: Värmlands län Kommuner: Munkfors, Forshaga,Hagfors

Vad finns det för fisk i Klarälven?

Karlstads kommun bjuder på ett stort antal glimrande, såväl strömmande som stillsamma och goda fiskevatten. Utmed Vänerns stränder och Klarälvens nedre lopp får du fiska med handredskap, exempelvis fiskespö, utan fiskekort. Reglerna finner du på skyltar utmed vattendraget.

Får man fiska i Klarälven?

Klarälven (Sysslebäck) – Fiskevattnet omfattar den del av Klarälven som ligger inom Sysslebäcks fiskevårdsområde. Sträckan är ca 25km lång och löper från Kärrback-strandsbron i norr till Ransby-bron i söder. Strömsträckan ner till Vingängsjön har endast få sel, vilket ger en stenig botten.

Resten av älvpartiet har sandbotten. Vid Brattmon är älven starkt forsande ca 2 km. Här är bottnen grovstenig, men i övrigt rör det sig om ca knytnävstora stenar. Älvbredden varierar med en medelbredd av 80-100 meter. I strömområdena utgörs fiskebestånden av harr och öring samt enstaka laxar, i Vingängsjön gädda, abborre och lake.

I älven finns också en del sik. Klarälven, och inte minst Sysslebäckspartiet, tillhör de allra bästa mellansvenska harrvattnen. Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 12 år. Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot) Barn under 13 år fiskar gratis i sällskap med fiskekortsinnehavare.

Finns det lax i Klarälven?

Minskat till en bråkdel – Från 1700-talet finns uppgifter om uppemot 50 000 fångade fiskar och under 1800-talet finns dokumenterade årliga fångster på mellan 10 000 och 30 000 laxar och öringar i nedre delen av Klarälven. Mycket tyder på att laxen var en väldigt viktig resurs, både lokalt och för Sverige och Norge som länder.

Det framkommer av dokumenterade fångster och bevarade domsstolshandlingar gällande fisketvister mellan svenskar och norrmän, att laxfisket tillhörde olika kloster som låg många tiotals mil från älven och att det senare endast var förbehållet kungen. Av Klarälvslaxens och Klarälvsöringens forna storlek och status återstår idag endast några få procent.

Tyvärr finns inga fiskvägar förbi kraftverken som fisken annars kunnat använda för att ta sig från Vänern och till sina lekområden i Klarälven och tillbaka. Sedan början av 1930-talet hålls istället bestånden av vild klarälvslax och vänervandrande klarälvsöring vid liv genom ett delvis konstgjort men någorlunda fungerande system där lekvandrande lax och öring från Vänern fångas i en fälla i de nedre delarna av älven (vid Forshaga kraftverk), och sedan med tankbil körs de sju milen förbi åtta kraftverk och släpps ut i älven igen (så kallad trap and transport).

You might be interested:  Fisk Med Vassa Tänder?

Fisken simmar sedan själv de återstående ca tio milen för att leka på det som finns kvar av övre Klarälvens strömvattenmiljöer. Utan detta system hade vi inte haft någon vild klarälvslax kvar överhuvudtaget. Efter att lekfisken lekt och dess avkomma under 2–3 år växt upp i älven påbörjar smolten (utvandringsfärdig lax/öringunge) sin vandring ner till Vänern för tillväxt.

Eftersom laxen och öringen i Vänern kan leka mer än en gång startar även en del av den utlekta vuxna kelten (färdiglekt lax eller öring) den långa vandringen tillbaka till Vänern.

Finns det ål i Klarälven?

Klarälven Klarälven är en del av Sveriges längsta älvsystem, Göta älv. På sin slingrande väg från Höljes i norr till Vänern i söder förändras älven från snabbare strömsträckor till ett flackare deltaområde med flera förgreningar som till slut når Vänern.

Älven erbjuder därmed också en stor variation av olika fiskemöjligheter! En djupkarta över Klarälven finns tillgänglig på Länsstyrelsen Värmlands hemsida, www.lansstyrelsen.se/Varmland. Tillstånd att fiska Klarälven är uppdelad i 13 olika fiskevårdsområden.För att fiska i Klarälven krävs alltid ett giltigt fiskekort eller annatgiltigt tillstånd inom det område du ska fiska i förutom inom Nedre Klarälvens fiskevårdsområde nedströms E18 bron i Karlstad där inget fiskekort krävs.

Det är ditt ansvar som fiskare att ta reda på vilka regler som gäller för det område du vill fiska i, samt att skaffa fiskekort före du börjar fiska. Var du kan köpa fiskekort för olika områden kan du läsa senare i denna broschyr. Fiskarter I Klarälven förekommer flera av Sveriges sötvattensfiskarter, varav några är mer eller mindre skyddsvärda i både nationellt och internationellt perspektiv.

Bland annat förekommer här sötvattenslevande lax och långvandrande öring, harr, gös, gädda, lake asp och ål. Lax och öring Laxen i Klarälven och Vänern lever till skillnad från havsvandrande lax hela sin livscykel i sötvatten. Klarälvslaxen är ett av fåtal kvarvarande sötvattenslevande laxstammar och har ett stort internationellt skyddsvärde.

Öringen i Klarälven förekommer både i vandrande och mer stationära bestånd. Den långvandrande öringen har precis som laxen sina lek- och uppväxtområden i Klarälven, medan Vänern används som tillväxtområde. Historiskt sett har både laxen och öringen kunnat vandra över 40 mil från Vänern upp till lekområden på andra sidan norska gränsen.

 • Förutom den inhemska Klarälvslaxen och Klarälvsöringen används Klarälven som genbank för Gullspångslax och Gullspångsöring som egentligen hör hemma i Gullspångsälven.
 • Odlad Gullspångsfisk och Klarälvsfisk sätts ut i Klarälven som smolt nedanför den första kraftverksdammen och vandringshindret i Forshaga.

Lekvandrande lax och öring återfångas sedan i en fiskfälla vid Forshaga kraftverk där de sorteras för avel eller vidare transport med lastbil till kvarvarande lekområden. Den odlade laxen och öringen särskiljs från den vilda fisken genom att fettfenan klipps innan utsättning.

 • Förbudsområden Vid kraftverken gäller generellt fiskeförbud 150-200 meter uppströms och nedströms kraftverksdammarna.
 • Dammluckorna regleras per automatik utan förvarning, det är därför också en säkerhetsrisk att uppehålla sig direkt nedströms kraftverken.
 • Fredningstider och fredningsområden Fiske efter lax och öring i Klarälven är förbjudet från Forshaga ner till Vänern från den 20 maj till den 15 oktober.

Fiskevårdsområden har dock möjlighet att söka dispens mot förbudet och ett visst lax- och öringfiske förekommer. Under hösten råder i regel fiskeförbud på lax och öring, men förbudstidens start och varaktighet varierar mellan olika områden.

Vad är en vit fisk?

Vitfisk är ett samlingsnamn som i folkmun ofta används för alla arter inom familjen karpfiskar, exempelvis; mört, brax, sarv, benlöja, björkna, ruda, id, färna, vimma, faren, etc.

Hur djup är Klarälven?

Klarälven (Torp-Forshaga) – Torp-Forshaga är Klarälven norr om kraftstationen i Forshaga norrut till Torpstjärnsbäcken och järnvägsbron nedströms Lusten. Älven är lugnflytande hela sträckan med varierande djup från 0,5 m. till 15 m. som djupast. Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Var börjar Klarälven?

Älvens historia – Vid senaste isavsmältningen från Värmland för drygt 9000 år sedan, nådde havet som en smal fjord långt norrut i Klarälvsdalen, ända upp till Höljes. Längre söderut var havsviken bredare, för att i trakten av Ransäter övergå i ett skärgårdslandskap.

 • Dalens bredd är ovanligt konstant, en knapp kilometer i norr, något bredare längre söderut.
 • Från början mynnade Klarälven ut i närheten av Kristinehamn, men med tidens gång förändrade dess bana.
 • Idag mynnar Klarälven ut längre västerut, i Karlstad.
 • Larälven bildar tillsammans med Göta älv Sveriges längsta älvsystem, hela 720 km.
You might be interested:  Pasta Plus Restaurant?

Älven har sin källa i Härjedalen och växer sig snabbt stor och mäktig i området runt den norska sjön Femunden. Älven rinner sedan med full kraft genom Norge, där den lokalt går under namnet Trysil älv. Från Norge flyter Klarälven in i Sverige, fortfarande kraftfull.

 1. Efter inflödet i Sverige i nordligaste Värmland följer Klarälven en rak sprickdal söderut, Klarälvdalen, där den bildar imponerande meanderbågar på en sträcka av ca 100 kilometer.
 2. Vid Gunnerud har dalgången fyllts igen av stora isälvsavlagringar, och Klarälven har tvingats in i en ny västligare fåra med flera vattenfall och forsar som idag är utbyggda kraftverk.

Norr om Sysslebäck är älven fortsatt ganska kraftfull i sitt flöde, men strax söder om Sysslebäck bildar den Vingängssjön. Vid denna sjö kan man ännu idag observera upp till 50 meter höga terrasser, rester från den uråldriga havsvik, från den period då havet fortfarande nådde de inre delarna av Sverige.

Finns det kräftor i Klarälven?

Klarälven inom Munkfors kommun, västra Sundtjärn – Fiske och fiskarter Inom fiskevårdsområdet finns lax (mycket sparsamt) öring, harr, abborre, gädda, ål, lake och vitfisk, samt kräftor (sparsamt) i Klarälven. Rekordfiska r Varje år fångas öring på över 3 kg, abborre på över 1 kg, gädda på över 5 kg samt vitfisk på över 2 kg.

Fiskemetoder Öring, harr och bäcköring fångas helst på fluga, spinnare eller mask. Fiskesäsong Fisket är bäst mellan 15 maj – 15 september för alla förekommande fiskarter, undantaget lake som fångas under leken i december. Fiskekort Fiskevårdsområdesföreningen erbjuder fiskekort enligt nedan: Dagkort: 30 kr Veckokort: 75 kr Årskort: 150 kr Kräftfiske i Klarälven: veckokort + 50 kr Barn upp till 15 år fiskar gratis.

Båtar och båtuthyrning Kanoter finns att hyra vid Storängens Camping, Ransäter. Sjösättningsramper, av naturkaraktär, för trailerbåt finns dels norr om stora fallet i Klarälven vid tennisbanan och dels söder om Gamla Bruket, Martinverket. Fiskeservice Karta över Munkfors fiskevårdsområde erhålls vid köp av fiskekort.

många olika vandringsleder svamp och bärplockning många kuturella upplevelser såsom Det gamla Bruket, Fridolf Rhudin museet samt Ransäters Hembyggdsgård och Erlandergården.

Information kan erhållas via Munkfors-Ransäter Turistbyrå Tel: 0563-54 10 81 eller http://www.visitmunkfors.se I Munkfors centrum finns välsorterade matvarubutiker och ett flertal restauranger. Logi erbjuds av Munkfors Förenings – och Konferenscenter. I Munkfors finns även vårdcentral och Folktandvård. Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Vilken fisk finns i Dalälven?

Fiske i Nedre Dalälven – – Sveriges mest kompletta fiskeområde Nedre Dalälven är ett 20 mil spännande och variationsrikt fiskeområde. Älven består omväxlande av stora örika sjöar/fjärdar som åtskiljs av ström- och forsområden. Vid sidan av älven finns inbjudande större och mindre sjöar.

Finns det lax i Dalälven?

– Dalälven – Till startsidan | Fiskevatten i Uppland / Gästrikland / Västmanland / Dalarna Älven erbjuder fiske efter abborre, lax, öring, gös, gädda, harr, kort sagt de flesta av de fiskarter vi har i Sverige.52 mil lång. Vid Djurås strax väster om Borlänge i Dalarna rinner Västerdalälven och Österdalälven samman och bildar Dalälven. Absoluta källfödet är vid Østre Kvisla som ligger i östra Norge vid Drevsjön.

 1. Efter sammanflödet rinner älven rinner söderut ner mot Västmanlandsgränsen och viker här av till öster, in i Gästrikland.
 2. Här bildas Färnebofjärden, Hedesundafjärden och Bramsöfjärden.
 3. Mellan de två första fjärdarna återfinns Gysingeströmmarna.
 4. När älven flyter över gränsen in i Uppland bildas Untrafjärden efter detta smalnar älven av igen vid Mehedebyn för att strax efter åter breda ut sig till Storfjärden.

Efter att återigen smalnat av flyter den förbi det kända laxfisket vid Älvkarleby och efter ca 9 km mynnar den ut i Gävlebukten i Bottenhavet vid Skutskär. Älven är utbyggd och därför bedrivs laxfisket nederst i Dalälven vid Älvkarleby där sportfisketraditionen är lång.

 • Rliga smoltutsättningar ligger till grund för laxfisket.
 • Nedre Dalälven har ett rikt havsöringsfiske, men är kanske mest känd för sina megalaxar; Lax på 28 kilo har fångats! Nedre Dalälven, vid Älvkarleby är också känd för bra fiske på Björkna och Vimma.
 • Fiskeområde: Nedre Dalälven fiskevårdsområde med Älvkarleby, lax och havsöring Marma-Mehedeby FVOF Söderfors-Hedesundafjärdarnas fvo Gysingeforsarna fiskevårdområde, harr, öring, gös, gädda och abborre Färnebofjärdens FVO Tyttbo forsfiske, harr, öring, gädda, gös och abborre By FVO, vid Näs Bruk (Bysjön) Bäsinge FVO, strax öster om Avesta Björsjö-Åsgarns fvo Nävdens fvo Avesta Norra fvo Husby-Hedemora FVOF Husby Norra fvo Stora Skedvi fvo Säters FVOF, Långhagsforsen Runns Södra FVOF, http://www.runnssödra.se/ Fiskekort säljs av bl.a.
You might be interested:  Kan Man Äta Frysta Jordgubbar?

IFiske.se Borlänge centrala FVO Fångststatistik (rapporterad fångst): 2011 Fångades 277 laxar 2012: Premiär blanklaxen fångades redan 24 maj, en lax på15 kilo. Sedan blev det ett riktigt laxasus. I mitten av juni kom ett stort laxsteg.29-30 juni blev årets bästa dagar antalsmässigt då 67 laxar fångades. Dalälven på Sverigekartan Områdeskarta Fisketips Artiklar om Dalälven Notiser om Dalälven Nedre Dalälven fiskvårdsområde, Älvkarleby Fiskeområdeskarta Områdeskarta över Dalälven Nedre Dalälvens fiskevårdsområde sträcker sig från mynningen i Gävlebukten och upp till Älvkarlebyfallen, en sträcka på ca.

Finns det ål i Dalälven?

Älven erbjuder fiske efter abborre, lax, öring, gös, gädda, harr, kort sagt de flesta av de fiskarter vi har i Sverige.52 mil lång. Vid Djurås strax väster om Borlänge i Dalarna rinner Västerdalälven och Österdalälven samman och bildar Dalälven. Absoluta källfödet är vid Østre Kvisla som ligger i östra Norge vid Drevsjön.

Efter sammanflödet rinner älven rinner söderut ner mot Västmanlandsgränsen och viker här av till öster, in i Gästrikland. Här bildas Färnebofjärden, Hedesundafjärden och Bramsöfjärden. Mellan de två första fjärdarna återfinns Gysingeströmmarna. När älven flyter över gränsen in i Uppland bildas Untrafjärden efter detta smalnar älven av igen vid Mehedebyn för att strax efter åter breda ut sig till Storfjärden.

Efter att återigen smalnat av flyter den förbi det kända laxfisket vid Älvkarleby och efter ca 9 km mynnar den ut i Gävlebukten i Bottenhavet vid Skutskär. Älven är utbyggd och därför bedrivs laxfisket nederst i Dalälven vid Älvkarleby där sportfisketraditionen är lång.

Rliga smoltutsättningar ligger till grund för laxfisket. Nedre Dalälven har ett rikt havsöringsfiske, men är kanske mest känd för sina megalaxar; Lax på 28 kilo har fångats! Nedre Dalälven, vid Älvkarleby är också känd för bra fiske på Björkna och Vimma. Nedre Dalälven fiskvårdsområde, Älvkarleby Nedre Dalälvens fiskevårdsområde sträcker sig från mynningen i Gävlebukten och upp till Älvkarlebyfallen, en sträcka på ca.9 km.

Här fångas per år c:a 4000 havsöringar med fiskar på upp till 10 kg. Det fångas även mycket lax. Laxen som fångas har en medelvikt på nära 10 kg och rekordet är 27.9 kg (1996) 1998 fångade det ungefär 3108 havsöringar.1998 blev ett rekordår för laxfisket, bara under juni månad fångades det 780 laxar och i juli 446 st.

(rapporterad fångst). Bästa tiden för storlaxen är i juni-juli med en topp kring midsommar. Det mesta av laxen tas på spinn, framför allt spinnfluga är effektivt, men fisk tas även på fluga. Vissa partier är avsatta för endast flugfiske. Laxfisket är populärt och det kan tidvis vara mycket folk, så roterande fiske gäller.

Älven är stor så det är mestadels grova redskap gäller. Ta med ordentligt med sänken, de går åt! Området är lättillgängligt. På A-sektionen binds de båda sidorna ihop av hängbroar via Korallen och Notören. Sedan 2015 är den sk. Kungsådran öppen för fiske.

Begränsade “öppettider”. Fisket i Kungsådran är uppdelad i 4 pooler. Fisket är tillåtet från den 1 januari till den 30 september. De flesta öringarna tas under vinter och vår. Med värmen kommer sedan de stora laxarna. Till hösten återkommer öringarna igen. Adress: Fiskekontoret Forskarstigen 14 B 814 94 Älvkarleby Tel: 026-72293 (daglig information, telefonsvarare) Tel: 026-72916 (övriga frågor) Mobil: 070-575 13 33 Kontoret är öppet dagligen från premiärdagen till 30 November kl.0700-0900 och 1600-1800.

Mellan 0900-1600 finns personal tillgänglig på tel.070-575 13 33. Det går även att hyra båt. Fiskekort säljs bl.a. av Älvkarleby fiskecamping, Gävle Fiskeredskap, Älvkarleby Turist och Konferenshotell,

När får man fiska gös i Dalälven?

Säsonger – Vi har öppet från 1 maj till 31 oktober. Gädda och abborre kan fiskas under hela året men bästa tiden för de olika fiskarterna är april-juni och i oktober-november för gädda, juli-september för abborre och juni-augusti för gös.