Halm Till Jordgubbar?


Halm Till Jordgubbar
Hur rensar och sköter man jordgubbslandet? – Det är viktigt att rensa ogräs kontinuerligt. Var försiktig för att inte skada jordgubbarnas ytliga rötter. Man kan marktäcka under jordgubbarna med halm. Halmen minskar avdunstning, hindrar vattenstänk vid regn (som ökar risken för gråmögel) och ogräs, samt håller jorden varm.

Det går även att täcka med gräsklipp eller täckbark för att hålla bären rena och friska. Det kan hända att revor växter ut i raderna, då är det bara att lägga lite jord på så de rotar de sig innan man kapar dem. Sedan kan man plantera dem i krukor med vanlig planteringsjord och plantera ut till hösten.

Vill du snabba på tempot med jordgubbarna kan du täcka med fiberduk under våren, men så fort blomningen börjar ska den avlägsnas så bin och fjärilar kan pollinera. Annars blir det inte mycket kvar av skörden.

Hur gödslar man jordgubbar?

Framgångsrik vård av jordgubbar: – Läge: Helsoligt till halvskuggigt, men skyddat, speciellt mot sen frost; optimalt för en jordgubbsodling är lucker och humusrik, lerig och något sur sandjord (pH 5,5 – 6,5). Plantering: Från juli till september för sommarplantering, från mitten av mars till mitten av maj för vårplantering; tumregel: Ju tidigare man planterar under denna tid, desto kraftigare blir de nya plantorna och desto bättre är förutsättningen för en god skörd.

  • Plantavstånd: 20 – 30 cm i raden, ett radavstånd på 50 – 80 cm; eller med andra ord: 25 jordgubbsplantor kräver cirka 6 m2 planteringsyta.
  • Välj då gärna en rabattbredd på 120 centimeter så att du bekvämt kan nå ungefär 60 centimeter långt in från båda hållen.
  • Vattning: Efter planteringen hela tiden tills plantorna rotat sig; på våren ska de hållas fuktiga från blomknoppsbildningen tills bären bildas; undvik att fukta blad, bär och plantans “hjärta”.
You might be interested:  Pasta Vs Rice Glycemic Index?

Gödsling: Jordgubbar är saltkänsliga, ska därför hellre gödslas med organiskt gödsel och inte med mineralgödsel; men tillsätt inte för mycket kväve vilket skulle leda till en kraftig vegetativ tillväxt – och lägre blombildning; gödsla alltid med tonvikten på fosfor och kalium; tillsätt en första giva ca.

  1. Tre veckor efter planteringen (när revorna börjar bildas), en andra giva i augusti/september (efter skörden, men före knoppbildningen för det kommande året); mylla försiktigt ner 50 – 70 g/m2 organisk bärgödsel i jorden varje gång.
  2. Lippning: Tag i god tid bort revplantorna från trädgårdsjordgubben (inte från hängande eller klättrande jordgubbar!); trimma den eventuellt efter skörden; sysslor före september: avlägsna röda, sjuka och torra blad (“den yttre kransen”).

Vinterskydd: Täck med skyddande fiberduk i kallare områden. Särskilda skötselråd: Täck med fiberduk senast vid risk för kal- och senfrost, speciellt när knoppbildningen börjar på våren; lägg halm eller träull runt de mogna jordgubbarna; tag bort de sista knopparna på de kontinuerligt bärande sorterna före höstfrosten.

Vad ska jordgubbar gödslas med?

Traditionell odling på friland – Jordgubbar ska gödslas med granulerad NPK-gödning kompletterat med kalksalpeter. Yara rekommenderar klorfri YaraMila ProMagna 11-5-18 eller YaraMila ProMagna 8-5-19 samt YaraLiva kalksalpeter eller YaraLiva Nitrabor (kalksalpeter med bor).

Mängden gödning beror på sort, förväntad skörd, planteringstidpunkt, jordart m.m. Jordanalys bör tas innan man gör en slutlig gödslingsplan. För att reducera urlakning och säkerställa att plantorna har tillräckligt med näring genom hela växtsäsongen, bör gödningen fördelas under säsongen. I modern jordgubbsodling är det viktigt att man inte övergödslar med kväve.

För att säkerställa smak och bättre hållbarhet ska kaliummängden ökas under kartutvecklingen. Efter blomningen och fram till hösten är det viktigt med tillräcklig mängd med fosfor och kalium för att säkra blombildningen. Ökad mängd av kalcium kommer att stärka cellbildningen och därmed förebygga gråmögel.

You might be interested:  Can Pasta Mold?
N P K Mg Ca
Kg/ha 50-80 15-20 100-120 10-15 30-50

Gödslingsförslag: ProMagna 11-5-18/ProMagna 8-5-19 ges med 150-350 kg/ha på våren och med 250 kg/ha omedelbart efter skörd. Kalksalpeter/Nitrabor tillförs två gånger med 150 kg/ha mellan blomning och skörd.

När lägger man halm under jordgubbarna?

Hur planterar man jordgubbar på friland och i pallkrage? – Det fungerar bra att plantera jordgubbar både direkt i jorden i trädgårdslandet, i pallkrage och i kruka. Det viktiga är läget, som ska vara varmt och soligt. Plantera aldrig jordgubbar på en plats där det tidigare vuxit jordgubbar.

Man brukar säga att den jorden är “trött” och därför ger dålig tillväxt. För att underlätta skötseln måste allt ogräs rensas bort noga innan man planterar. Var försiktig och gräv inte för nära plantornas rötter. Tillför stallgödsel ett tag innan själva planteringen eftersom det ökar mullhalten och tillför näring.

Plantera med ett avstånd på ungefär 30-40 centimeter och ett radavstånd på minst det dubbla. Planterar du i pallkrage kan du sätta plantorna tätare. Sätt plantorna lika djupt som de var i krukan – jorde får inte komma ovanför bladrosetten. Ett gammalt och bra tips är att lägga halm under plantorna när jordgubbarna börjat komma.

Hur gör man ett jordgubbsland?

1. Välj rätt plats – Jordgubbar vill ha mycket sol för att mogna bra. Välj en plats med full sol utan skuggande träd – träd nära din odling kan också ta vatten och näring från bären. Tänk också på att bären behöver vatten, remsan närmast ett hus är ofta torr eftersom takfoten hindrar regnet.