Bokföra Fika Till Kontoret?


Bokföra Fika Till Kontoret
Fika till anställda – Om du har anställda i din firma lär det ha hänt (läs bör det ha hänt) att du köpt in fika för att liva upp stämningen. Du kanske rent av gör det regelbundet. Fika räknas som en skattefri personalförmån och du bokför kostnaden på konto 7699 Övriga personalkostnader,

Hur bokföra enklare förtäring?

Vissa funktioner kräver en betalplan Kostnader för mat och dryck som går under representation får du göra avdrag för moms, på ett underlag som får högst vara 300 kr exklusive moms per person och tillfälle. Sen 2017 beräknas utgifter för förtäring ej som avdragsgilla vid inkomstbeskattningen.

 • Detta bokförs därför på konto 6072 – Representation, ej avdragsgill.
 • Vid enklare förtäring och förfriskningar som inte kan anses som måltid så anses utgiften som avdragsgill och detta bokförs då på konto 6071 – Representation, avdragsgill.
 • Använder du bokföringsmallen Representation löser systemet automatiskt åt dig.

Hos Skatteverket kan du beräkna momsavdraget för lunch, middag och enklare förtäring. För att få göra avdrag för moms vid representation måste kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten som när representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller liknande (extern representation) eller vid personalvård (intern representation), till exempel personalfest, enklare förtäring, teaterbiljetter.

Är det fråga om alltför påkostade resor och nöjen kan förmånsbeskattning bli aktuell, dvs att det inte ses som en avdragsgill kostnad. Du ska också ha en verksamhet där du har rätt att få tillbaka eller är skyldig att betala moms. Representation kan till exempel ske i samband med en lunch eller middag eller i samband med ett mingel där det enbart finns drycker.

Sök på Representation bland Bokios smartmallar så finns mall som gäller from 2017 och framåt men också mallar som gäller enligt reglerna innan 2017. Läs här om Representation i utlandet,

Hur bokför man arbetslunch?

Representation vid måltider – Avdragsrätten för representationsmåltider som lunch, middag och annan förtäring slopades 1 januari 2017. Detta innebär att själva kostnaden för sådan typ av representation alltid bokförs som en ej avdragsgill kostnad. Du får dock fortfarande lyfta momsen, det vill säga dra av den ingående momsen i periodens momsdeklaration, för mat och dryck till ett värde av maximalt 300 kr per person och tillfälle.

Om måltiden enbart består av mat och alkoholfri dryck innebär det att moms får dras av till ett värde av högst 36 kr per person i och med att momsen för denna typ av varor är 12% (12% * 300 kr = 36 kr). Hur ser det då ut vad gäller regler vid representation och alkohol? Om utgifterna enbart består av alkoholhaltig dryck får inget avdrag för moms göras i din inkomstdeklaration.

You might be interested:  Bäst I Test Korv?

Om den alkoholhaltiga drycken däremot ingår i en måltid tillsammans med mat gäller samma regler som ovan, det vill säga att hela momsen får lyftas så länge värdet för måltiden inte överstiger 300 kr. Tänk här på att det är 25% moms på alkoholhaltig dryck, vilket innebär att du får dra av mer moms än de 36 kr i exemplet med alkoholfri dryck ovan.

Första alternativet är att momsavdraget räknas fram proportionellt utifrån de faktiska kostnaderna för mat och alkohol. Vid beräkning av proportionerna används kostnaden exklusive moms. För djupare förklaring, se räkneexemplet nedan. Andra alternativet är att använda sig av ett schablonbelopp för avdraget, vilket är ett lite enklare alternativ. Enligt schablonen får 46 kr per person dras av, oavsett faktiska proportioner mellan mat och alkoholhaltig dryck. Notera att schablonen enbart får användas om kostnaden överstiger 300 kr samt att den faktiska debiterade momsen är minst 46 kr.

Vid förfriskningar och enklare förtäring, såsom alkoholfri dryck, kaffe, bullar, frukt och enkla smörgåsar som inte ersätter måltid, får avdrag på kostnaden göras till ett värde av högst 60 kr per person och tillfälle. Observera att kostnader för dricks aldrig ses som avdragsgill i de här sammanhangen.

Hur bokföra fika?

Fika till anställda – Om du har anställda i din firma lär det ha hänt (läs bör det ha hänt) att du köpt in fika för att liva upp stämningen. Du kanske rent av gör det regelbundet. Fika räknas som en skattefri personalförmån och du bokför kostnaden på konto 7699 Övriga personalkostnader,

Vad är konto 7390?

Personalvårdsförmåner är förmåner av enklare slag och av mindre värde som är skattefria för anställda medarbetare och styrelseledamöter men skattepliktiga för delägare som inte är anställda. Personalvårdsförmåner är enklare åtgärder som genomförs för att skapa trivsel i arbetet eller som utges på grund av sedvänja inom en bransch eller inom ett yrke.

 • Personalvårdsförmåner som ges till delägare som inte är anställda såsom enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag, delägare i kommanditbolag eller passiva delägare i andra företagsformer utgör skattepliktiga förmåner då dessa delägare inte utgör personal.
 • Personalvårdsförmåner måste vara åtgärder av enklare slag, måste erbjudas till alla anställda medarbetare och får inte kunna bytas mot kontant ersättning.

Vad som är åtgärder av enklare slag måste bedömas från fall till fall med hänvisning till vad Skatteverket har godkänt som skattefria personalvårdsförmåner. Som skattefria personalvårdsförmåner räknas bland annat utgifter för gångstavar, motion, friskvård, massage, kaffe, kakor, gymkort och frukt.

 1. Som personalvårdsförmåner räknas inte rabatter, förmåner som den anställde får byta ut mot kontant ersättning, förmåner som inte riktar sig till hela personalen, eller andra förmåner som den anställde får utanför arbetsgivarens arbetsplatser genom kuponger eller något motsvarande betalningssystem.
 2. En förmån som en anställd betalar för med bruttolöneavdrag från månadslönen i exempelvis en löneväxling är aldrig en skattefri personalvårdsförmån eftersom det då finns en koppling mellan förmånen och kontant ersättning.
You might be interested:  Grilla Kyckling I Ugn?

Klassificering En utgift för personalvårdsförmåner som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

En kostnad för en skattefri personalvårdsförmån redovisas normalt som en personalkostnad i kontogrupp 76 och momsen redovisas som ingående moms (negativ skuld) för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. En kostnad för en skattepliktig förmån redovisas tillsammans med den ingående momsen i den kontogrupp som bäst motsvarar kostnadsslaget, normalt i kontogrupp 76.

För delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag redovisas förmånsbeskattningen som en intäkt till förmånsvärdet i kontogrupp 34 eller så redovisas en intäkt enbart i inkomstdeklarationen. Kontogrupp 34 – Försäljning, egna uttag Kontogrupp 73 – Kostnadsersättningar och förmåner Kontogrupp 75 – Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal Kontogrupp 76 – Övriga personalkostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för en personalvårdsförmån när resurser har förbrukats, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Får företaget bjuda på lunch?

När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån, men det finns undantag. Det som kan ätas och drickas anses vara en typ av kost. En måltid i skatterättslig mening innebär oftast frukost, lunch och middag. Även bufféer kan komma att klassas som en måltid.

 1. Däremot är t.ex.
 2. Fikabröd, frukt eller snacks som inte kan ses som en måltid i stället en skattefri personalvårdsförmån som inte ska förmånsbeskattas.
 3. När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån.
 4. Det är inte avgörande om den fria kosten har uppstått under en tjänsteresa, på en kurs, en studieresa eller tjänstgöring på annan ort.

Fri kost i samband med resor som sker utanför Sverige är även de en skattepliktig förmån. Det finns dock vissa undantag från då en måltid inte ska ses som en förmån enligt nedan:

Är lunch avdragsgill?

Måltidsrepresentation ej avdragsgill från 2017 – Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill, läs mer om detta nedan.

You might be interested:  Pasta In Cheese Wheel Italy?

Om det gäller en aktivitet där flera tjänster samt måltider ingår, måste den del som avser måltider brytas ut och hanteras som ej avdragsgill kostnad. Moms får dock lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr per person. Vi har tagit fram en lättanvänd mall/kalkyl för momsberäkning vid måltidrepresentation,

Den hjälper dig att beräkna hur mycket moms som maximalt får lyftas vid extern och intern representation enligt de nya reglerna.

Hur bokför man kaffemaskin?

En redovisningsenhet kan anskaffa eller hyra en kaffeautomat, kaffemaskin eller kaffebryggare för att tillgodose behovet av kaffe på arbetsplatsen. En redovisningsenhet kan anskaffa kaffeautomater för att hyra ut dem eller för att sälja dem vidare i sin återförsäljningsverksamhet.

 1. Lassificering En kaffeautomat, kaffemaskin eller kaffebryggare klassificeras normalt som en materiell anläggningstillgång då kaffeautomater utgör fysiska objekt som med hög sannolikhet genererar ekonomiska fördelar till en redovisningsenhet i framtiden.
 2. Affeautomater som anskaffas för att säljas vidare i en återförsäljningsverksamhet klassificeras som varulager.

Kaffeautomater som hyrs eller leasas från en annan redovisningsenhet skall bokföras som operationell leasing eller finansiell leasing. Kaffeautomater kan också klassificeras som förbrukningsinventarier om deras ekonomiska livslängd understiger 3 år eller om anskaffningsvärdet understiger gränsvärdena för inventarier av mindre värde.

 1. Man brukar bokföra inköp av kaffeautomater i kontogrupp 12, som förbrukningsinventarier i kontogrupp 54 eller som varuinköp i kontogrupp 40.
 2. Ontogrupp 12 – Maskiner och inventarier Kontogrupp 40 – Inköp av varor och material Kontogrupp 54 – Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel Erkännande Kaffeautomater, kaffemaskiner eller kaffebryggare skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Kaffeautomater, kaffemaskiner eller kaffebryggare som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång eftersom de har sålts eller utrangerats (slängts) skall bokas bort från balansräkningen. Kaffeautomater, kaffemaskiner eller kaffebryggare som har utrangerats skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning med skillnaden att försäljningspriset normalt är noll.

Sidoordnat register och avstämning Ett inköp av en kaffeautomat, kaffemaskin eller kaffebryggare som klassificeras som en materiell anläggningstillgång skall registreras i ett anläggningsregister så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade uppskrivningar för varje enskild kaffeautomat, kaffemaskin eller kaffebryggare.

Det redovisade värdet för kaffeautomater i balansräkningen stäms av mot det redovisade värdet för kaffeautomater enligt en rapport från anläggningsregistret där redovisat värde finns specificerat för alla inventarier och separat för varje enskild kaffeautomat, kaffemaskin eller kaffebryggare.